మాంచేష్టర్ యూనివర్శిటీలో అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్

వివరణ

మాంఛేష్టర్ యూనివర్శిటీలో అంతిమ దినంనాటి భయంకర అగ్ని గురించి, మన జీవిత ముఖ్యోద్దేశం గురించి, ఈ భూలోకంపై మనం ఎందుకు నివసిస్తున్నాము అనే విషయం గురించి, ఇస్లాం గురించి ప్రజలలో వ్యాపింపజేయబడిన అపార్థాల గురించి మరియు సత్యమైన, సూటీయైన ఇస్లాం ధర్మం గురించి షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ చక్కగా వివరించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్