ఇస్లాం పరిచయం

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ: ముహమ్మద్ అబ్దుర్రఊఫ్

వివరణ

దైవవిశ్వాస మూలసిద్ధాంతాలు మరియు ఇస్లాం ధర్మం యొక్క మూలసిద్ధాంతాల గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది. ఇస్లామీయ మూలసిధ్దాంతమైన అఖీదహ్ యొక్క లక్ష్యాలను వివరిస్తున్నది. ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల నుండి అనేక ఉపమానాలతో నిష్కళంకమైన చిత్తశుద్ధితో అల్లాహ్ ఆరాధించేలా ప్రోత్సహిస్తున్నది.

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్