కన్సూమర్ సొసైటీపై శాపం

వివరణ

షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ ఇచ్చిన ప్రసంగాలలో ఒక గొప్ప ప్రసంగం - వినియోగదారుల సమాజంపై శాపం.

ఫీడ్ బ్యాక్