ఆసియా బిన్తె ముజాహిమ్ - ఒక నిరంకుశ రాజు యొక్క ధర్మనిష్ఠాపరురాలైన ఉత్తమ భార్య

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ భాగంలో ఫిరౌన్ భార్య అయిన ఆసియా యొక్క గాథను షేఖ్ ఉమర్ సులైమాన్ వివరించారు. ఆమె యొక్క ఉత్తమ గుణాలను ఆయన ప్రస్తావించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్