పశ్చాత్తాపం

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ భాగంలో చేసిన పాపానికి, తప్పులకు ఎలా పశ్చాత్తాప పడాలి, అసలు మనం ఎందుకు అల్లాహ్ వద్ద పశ్చాత్తాప పడటం లేదు వంటి మరికొన్ని విషయాల గురించి డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ చర్చించారు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్