ఇస్లాం లోని శుభాలు - 1

ఇస్లాం లోని శుభాలు - 1

వివరణ

ప్రెంచి భాషలోని ప్రసంగం. ఇది ఇస్లాం లోని శుభాల గురించి మొదటి ప్రసంగం. షేఖ్ ఖాలిద్ బిన్ అబ్దుర్రహ్మాన్ అష్షాబియి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్