ఇస్లాంలోని శుభాలు - 2

ఇస్లాంలోని శుభాలు - 2

వివరణ

ప్రెంచి భాషలోని ప్రసంగం. ఇది ఇస్లాం లోని శుభాల గురించి రెండవ ప్రసంగం. షేఖ్ ఖాలిద్ బిన్ అబ్దుర్రహ్మాన్ అష్షాబియి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్