అల్లాహ్ ఎవరు

వివరణ

ఈ భాగంలో అల్లాహ్ ఎవరు అనే అత్యంత ముఖ్య విషయం వివరించబడింది. అల్లాహ్ ను గురించి తెలుసుకోవడమంటే మనం ఎవరిని ఆరాధించాలో ఆయన గురించి తెలుసుకోవడమన్న మాట. యూదులు మరియు క్రైస్తవులు ఆరాధిస్తున్న దేవుడినే ముస్లింలు కూడా ఆరాధిస్తున్నారా ? అల్లాహ్ అనే పదానికి అసలు అర్థం ఏమిటి? అల్లాహ్ చంద్ర దేవుడా ?

ఫీడ్ బ్యాక్