ఉపవాసంలో అయిష్టకరమైన పనులు

వివరణ

ఈ భాగంలో ఉపవాస స్థితిలో చేయకూడని అయిష్టకరమైన పనుల గురించి మరియు వాటికి పడే శిక్ష గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్