ఉపవాసం యొక్క ఔన్నత్యాలు మరియు దానికి సంబంధించిన నియమనిబంధనలు

వివరణ

ఈ భాగంలో ఉపవాసాల శ్రేష్ఠత గురించి మరియు వాటికి సంబంధించిన నియమనిబంధనల గురించి, వాటి శుభాల గురించి మరియు వాటికి లభించే పుణ్యాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్