సున్నతు ఉపవాసాలు

వివరణ

ఈ భాగంలో సున్నతు ఉపవాసాలకు సంబంధించిన నియమాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్