లైలతుల్ ఖదర్

వివరణ

లైలతుల్ ఖదర్ అనే రమదాన్ మాసంలో వచ్చే ఒక ఘనమైన రాత్రి యొక్క ప్రాధాన్యత మరియు దాని వలన లభించే పుణ్యఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఇక్కడ చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్