రమదాన్ మాస ఉపవాసాన్ని భంగం చేసేందుకు అనుమతించబడిన కారణాలు

వివరణ

రమదాన్ మాస ఉపవాసాన్ని భంగం చేసేందుకు అనుమతించబడిన కారణాల గురించి మరియు వాటిని తర్వాత ఎలా పూర్తి చేయాలనే విషయం గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఇక్కడ చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్