పవిత్రత మరియు నీరు

వివరణ

పరిశుభ్రమవటం మరియు ఇస్లాం ధర్మం అనుమతించిన వేర్వేరు నీళ్ళ గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్