మిగిలిపోయినవి

వివరణ

మిగిలిన పోయిన వాటి గురించిన ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఇక్కడ చర్చ జరిగింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్