పాత్రలు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో పాత్రలు వాడటంలో అనుసరించవలసిన ఇస్లామీయ నియమాల గురించి ఇక్కడ చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్