మలమూత్ర విసర్జన నియమాలు

వివరణ

మలమూత్ర విసర్జన గురించిన ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్