సునన్ అల్ ఫిత్రహ్

వివరణ

సునన్ అల్ ఫిత్రహ్ అంటే సహజ సిద్ధంగా పెరిగే అనవసరమైన వెంట్రుకలను తొలగించి మరియు గోళ్ళను కత్తిరించి పవిత్రమవడం. ఇది అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తలందరి సున్నతు. దీని గురించిన ఇస్లామీయ నియమాలు గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో జరిగిన చర్చ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్