అల్ ఉదూ

వివరణ

ఉదూ అంటే ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ముఖం, చేతులు, కాళ్ళు కడుక్కోవడం గురించిన ఇస్లామీయ నియమాలు మరియు దాని ప్రాధాన్యత గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో జరిగిన చర్చ.

ఫీడ్ బ్యాక్