చర్మంతో తయారైన మేజోళ్ళపై, బూట్లపై, ఎముకల చికిత్సలో ఉపయోగించే కొయ్యబద్దలపై, బ్యాండేజీలపై మసహ్ చేయుట

వివరణ

చర్మంతో తయారైన మేజోళ్ళపై, బూట్లపై, ఎముకల చికిత్సలో ఉపయోగించే కొయ్యబద్దలపై, బ్యాండేజీలపై మసహ్ చేయుట, దాని షరతులు, పద్దతులు మరియు దానిలోని ఇస్లామీయ శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో జరిగిన చర్చ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్