గుసల్ స్నానం

వివరణ

ఇస్లామీయ పద్ధతిలో తలంటి స్నానం. గుసుల్ ఎలా చేయాలి, దాని షరతులు, పద్దతులు మరియు దానిలోని ఇస్లామీయ శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో జరిగిన చర్చ.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్