అత్తయ్యమమ్

వివరణ

నీరు దొరకని స్థితిలో అంటే స్నానం చేయలేని స్థితిలో పరిశుద్ధమయ్యే విధానాన్ని తయ్యమమ్ అంటారు. తయ్యమమ్ ఎలా చేయాలి, దాని షరతులు, పద్ధతులు మరియు ఇస్లాం లోని శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్