అదాన్ మరియు ఇఖామతు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు కొరకు రమ్మని పిలిచే అదాను పలుకులు మరియు నమాజు ప్రారంభమవుతుందని తెలిపే ఇఖామతు పలుకుల నియమాలు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వాటికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్