నమాజ స్వీకరించబడే షరతులు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు స్వీకరించబడేందుకు పాటించవలసిన షరతుల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్