నమాజు యొక్క కొన్ని శుభాలు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు యొక్క కొన్ని శుభాలు, వాటి షరతులు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వాటికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్