సుత్రహ్

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు చేస్తున్నపుడు ముందు ఉంటే సుత్రహ్ యొక్క నియమాలు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వాటికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్