నమాజు విధానం

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు వివరణ మరియు దానిని ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రకారం ఎలా ఆచరించాలో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్