నమాజు విధానం

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు వివరణ మరియు దానిని ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల ప్రకారం ఎలా ఆచరించాలో చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్