నమాజు నియమాలు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు నియమాలు మరియు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతులను అనుసరించి దానిని ఎలా ఆచరించాలి అనే విషయం గురించి చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్