నమాజులోని ఆవశ్యక భాగాలు, తప్పనిసరి భాగాలు మరియు ప్రోత్సహించబడిన సున్నతు ఆచరణలు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజులలోని ఆవశ్యక భాగాలు, తప్పనిసరి భాగాలు మరియు ప్రోత్సహించబడిన భాగాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్