కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మరియు ఖుర్ఆన్ లో సజ్దా చేయవలసిన ఆయతులు పఠించినపుడు చేసే సజ్దా

వివరణ

ఈ భాగంలో కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా చేసే సజ్దాలు మరియు ఖుర్ఆన్ పఠించేటప్పుడు సజ్దా ఆయతులు వచ్చినపుడు చేసే సజ్దాలు, వాటి నియమాలు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వాటికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్