నమాజు చేయించేవారు మరియు నమాజులో పాల్గొనేవారు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు చేయించేవారు పాటించవలసిన నియమాలు మరియు ఇమాం వెనుక నమాజు చేసే వారు పాటించే నియమాలు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వారికి లభించే ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్