సామూహిక నమాజులు

వివరణ

ఈ భాగంలో సామూహిక నమాజులు అంటే జమఆతుతో చేసే నమాజుల, వాటి నియమాలు, వాటిలోని దీవెనలు మరియు వాటికి లభించే ప్రతిఫలాలు, వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదనే హెచ్చరికల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్