నమాజు నుండి మినహాయింపు ఇవ్వబడిన ప్రజలు

వివరణ

ఈ భాగంలో నమాజు చేయకుండా మినహాయింపు ఇవ్వబడిన ప్రజల గురించి, నియమాల గురించి, వ్యాదిగ్రస్థుల నమాజు గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్