జుమహ్ నమాజు

వివరణ

ఈ భాగంలో జుమహ్ అంటే శుక్రవారం చేసే నమాజు గురించిన నియమాలు, దాని ప్రాధాన్యత, దానిలోని దీవెనలు మరియు దాని ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్