రెండు పండుగలలో చేసే నమాజు

వివరణ

ఈ భాగంలో రెండు పండుగలలో చేసే నమాజు గురించిన నియమాలు మరియు దాని ప్రతిఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో వివరించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్