జనాజా నమాజు

వివరణ

ఈ భాగంలో జనాజా నమాజు గురించిన నియమాలు, దానిలోని దీవెనలు, దాని పుణ్యఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్