నమాజులో అనుమతించబడిన, అయిష్టకరమైన చర్యలు మరియు నమాజును నిర్వీర్యం చేసే పనులు

వివరణ

ఈ భాగంలో ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో మన నమాజులలో అనుమతించబడిన పనులు, అయిష్టకరమైన పనులు మరియు చేయకూడదని పనుల గురించి వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్