జకాతు నియమాలు మరియు షరతులు

వివరణ

ఈ భాగంలో జకాతు గురించిన నియమాలు మరియు షరతులు, దాని శుభాలు మరియు పుణ్యఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్