భూమి నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే పంటలపై జకాతు

వివరణ

ఈ భాగంలో భూమి నుండి ఉత్పత్తి అయ్యే పంటలు, ధాన్యాలు, పళ్ళుఫలాలపై చెల్లించే జకాతు, దాని ప్రాధాన్యత మరియు దానికి లభించే పుణ్యఫలాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో వివరించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్