జకాతు తీసుకోవటానికి అర్హులైన ప్రజలు మరియు దానిని ఎలా చెల్లించాలి

వివరణ

ఈ భాగంలో జకాతు దానం తీసుకునే అర్హతలు కలిగిన ప్రజల గురించి మరియు జకాతు దానం చేసే విధానం, దాని ప్రాధాన్యత మరియు దాని శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్