జకాతుల్ ఫిత్ర్

వివరణ

జకాతుల్ ఫిత్ర్ గురించిన ఇస్లామీయ నియమనిబంధనలు, దాని ప్రాధాన్యత మరియు దాని శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్