సదఖా

వివరణ

సదఖా (ఐచ్ఛిక దానం) గురించిన ఇస్లామీయ నియమనిబంధనలు, దాని ప్రాధాన్యత మరియు దాని శుభాల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చర్చించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్