ఈర్ష్య, అసూయ

వివరణ

ఈ ప్రసంగంలో ఈర్ష్య, అసూయ అంటే ఏమిటి, అది ఎప్పుడు ప్రారంభం అయింది, దానిని అధిగమించే పద్ధతి గురించి షేఖ్ ఖాలిద్ అల్ ముస్లహ్ సవివరంగా చర్చించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్