ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర - 1

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

కేటగిరీలు:

వివరణ

ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర - 1 : ఈ మూడు భాగాలలో డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర గురించి మరియు కాలక్రమంలో ఏర్పడిన వివిధ మజ్ హబుల గురించి చర్చించినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్