ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర - 3

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర - 3: డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ దీనిలోని మూడు సెక్షన్లలో ఇస్లామీయ షరిఅహ్ చరిత్ర మరియు ఇస్లామీయ చరిత్ర కాలక్రమంలో ఏర్పడిన వేర్వేరు మజ్ హబుల గురించి చర్చించినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్