ఇహపరలోకాలలో మానవుడి జీవితం - 2

ఇహపరలోకాలలో మానవుడి జీవితం - 2

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

రెండవ భాగం - ఇహపరలోకాలలో మానవుడి జీవితం, ప్రళయం దినం గురించి ప్రస్తావన, విశ్వాసి అంతిమ తీర్పుదినాన ఎలా ఉంటాడు, ఈ ప్రాపంచిక భోగభాగ్యాల ఆకర్షణల నుండి ఎలా తప్పించుకుని, అనవసరమైన దుబారా చేయకుండా, పరలోక జీవితం కోసం ఎలా తయారు అవుతాడు .. మొదలైన విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్