హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించిన నియమాలు

వివరణ

ఈ భాగంలో హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించిన నియమాలు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చూపబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్