హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించిన నియమాలు

వివరణ

ఈ భాగంలో హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించిన నియమాలు ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చూపబడినాయి.

ఫీడ్ బ్యాక్