అల్ మవాఖీత్

వివరణ

ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో ఐదు మవాఖీతులు అంటే మీఖాతులను మరియు వాటి గొప్పదనాన్ని గురించి ఈ వీడియోలో చూపబడుతున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్