హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించి వివరణ

వివరణ

ఈ భాగంలో హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చక్కగా వివరించబడింది.

ఫీడ్ బ్యాక్