హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించి వివరణ

వివరణ

ఈ భాగంలో హజ్ మరియు ఉమ్రహ్ ల గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల వెలుగులో చక్కగా వివరించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్